Ordensregler

Ordensregler for Haveforeningen Humlehaven 1970

Tillæg til vedtægter § 7

1. Beboelse af haven 

Beboelse i haverne må kun finde sted i perioden fra sidste lørdag i marts til sidste søndag i oktober. Den enkelte havelejer skal til enhver tid kunne dokumentere over for foreningen, at vedkommende har fast folkeregisteradresse andetsteds.

2. Jorden dyrkes som kolonihave 

Jorden skal dyrkes som kolonihaver. Haverne og de derpå værende huse skal holdes i en ordentlig stand.

3. Havegange

Havegange skal renholdes indtil vejens midterlinje.

Ved udskiftning/vedligeholdelse af vandure SKAL arbejdet Ldføres af en autoriseret VVS mand.

4. Anlægget af haven 

Anlægget af haven skal altid være således, at lys og luft har bedst mulig adgang til haverne.

Ved manglende vedligeholdelse af have/hæk kan der i yderste tilfælde hyres en gartner til at udføre vedligeholdelsen på havelejers regning.

Havelågens maksimale højde må maksimalt være på 160/180 cm og maksimal bredde på 120 cm.

5. Hækken

Hækkene omkring de enkelte havelodder skal klippes to gange årlige; første gang inden Sankt Hans – anden gang senest 1. okt. Hækkenes højde omkring havelodderne må ikke overstige 160 cm.

6. Havenummer og postkasse 

Havelodderne skal forsynes med en postkasse og et tydeligt husnummer.

7. Husdyrhold

Husdyrhold (f.eks. høns, grise, kaniner og geder) må ikke forefindes i foreningen.

Hund og kat er tilladt; ingen løse hunde i foreningen. Hundes efterladenskaber skal samles op og smides i affaldsbeholder.

Hundeejerens eget havelod skal indhegnes og hunde må ikke stå og gø. Der må ikke forefindes hunde til foreningens arrangementer.

8. Afbrænding

Enhver form for åben ild eller afbrænding af affald er FORBUDT.

9. Affaldscontainere

De opstillede affaldscontainere må KUN benyttes til husaffald, plast/glas/metal/pap/papir.

10. Vandbassin

Der må på det enkelte havelod anlægges vandbassin med et maksimalt areal på 10 m2 og en dybde på maksimalt 40 cm.

11. Byggeri

Intet nybyggeri, ombygning eller tilbygning må finde sted før byggetilladelser er indhentet henhold til Kolonihaveforbundets Aarhus Kreds’ byggeretningslinjer. Bygningerne må ikke indeholde ildsted, hvortil der kræves skorsten, dog er det tilladt at indrette aftræk til gasradiatorer. Havelejerne hæfter selv for installationerne i haven.

Ved nedrivning af alle fire vægge og tag er det kun tilladt at genopbygge taghældning som hidtil og ikke firkantede kasser med fladt tag.

12. Materialer

Fliser, sand eller andre materialer må maksimalt henstilles otte dage på havegangene.

13. Parkering og motorkørsel 

Parkering må kun finde sted på de af foreningens anlagte parkeringspladser. Parkering af køretøjer over 3500 kg. må ikke finde sted på foreningens område. Parkering på vendeplader, havegange og græsrabatter, fortove er ikke tilladt, dog er af- og pålæsning på havegangene tilladt. Motorkørsel i foreningens område må ikke overstige 15 km/t 

14. Fællesarbejde

Udeblivelse fra fællesarbejde medfører en bod; beløbets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

15. Havelejerne skal holde ro og orden 

Havelejerne skal holde god ro og orden; modsat fald kan lejemålet ophæves.

16. Erhvervsvirksomhed

Der må ikke drives erhvervsvirksomhed fra foreningens område og adresse.

17. Teltet i foreningen 

Foreningens festtelt opstilles hver år men kun til foreningens arrangementer; det kan ikke lejes af medlemmer. Haveforeningens stole/borde er tilladt for medlemmer at leje til privat brug.

18. Hjertestarter

Hjertestarter forefindes i foreningens fælleshus.

19. Præmiefest i foreningen 

Præmiefesten afholdes hvert år med Aarhus Kredscis arrangement.

20. Retningslinje for udvalg i foreningen 

Retningslinje for udvalg i foreningen er vedlagt som bilag, blanket A.

21. Mail til medlemmer

Referater og deslige, samt generelle oplysninger til medlemmerne i foreningen må sendes pr. mail.

22. Vedligeholdelse af og reparation samt udskiftning af vandrør 

Bestemmelse vedr, vedligeholdelse, reparation og udskiftning af vandrør er vedhæftet som bilag.

23. Retningslinje for intern venteliste i foreningen  Retningslinje for intern venteliste er vedlagt som bilag.

Motivering

Som bekendt er der vedtaget ens vedtægter for alle haveforeninger, der er tilsluttet kolonihaveforbundet. De interne ordensregler er undtaget, idet de kan være forskellige fra forening til forening. På den baggrund er det nødvendigt, at medlemmerne godkender ordensreglerne på de ordinære generalforsamlinger som et tillæg til standardvedtægterne.

Vedtaget på generalforsamlingerne den 12.05.1998 – 16.06. 2016

Vedtaget på generalforsamlingerne den 15.06.2017 – 14.06. 2018. Opdateret den 21.09.2018

Vedtaget på generalforsamling den 13.06.2019. Opdateret den 07.08.2019